Charakteristika Mgr studia a přijímacího řízení

Studijní program: Psychologie (N7701)

Studijní obor: Psychologie (7701T005)

Typ studia – navazující magisterské, forma – prezenční, standardní délka studia – 2 roky

Na naší fakultě lze magisterský diplom ze studijního programu Psychologie získat jen v prezenčním studiu. Program studia poskytuje prohloubené a specializované poznatky a dovednosti v základních psychologických disciplínách v následujících hlavních oblastech: poradenská a školní psychologie, klinická psychologie a psychopatologie, psychologie osobnosti a vývojová psychologie. Velký důraz je kladen též na výzkumnou průpravu a na stáže v zařízeních praxe. Součástí studia je široká nabídka povinně volitelných kurzů. (Bližší informace o skladbě kurzů lze nalézt na www.pedf.cuni.cz – rubrika Karolinka nebo SIS.)

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z (A) obhajoby diplomové práce a z (B) části sestávající ze zkoušky z povinných předmětů (psychologie pedagogická a poradenská, psychologie klinická a psychopatologie) a z předmětu volitelného (psychologie osobnosti či vývojová psychologie).

Studijní program je koncipován tak, aby byl v souladu s mezinárodními požadavky European Diploma in Psychology.

Absolvent

Absolvent rozumí základním paradigmatům psychologie v jejich historickém vývoji i v současnosti. Má hlubší znalosti ve všech tzv. základních disciplínách (psychologie osobnosti, obecná, vývojová, sociální, pedagogická psychologie). Dále má akademické znalosti a dovednosti umožňující vstup do specializačního vzdělávání v oblastech poradenské psychologie, klinické psychologie a dalších profesních specializacích (kursy poradenské a školní psychologie, psychopatologie obecné i speciální, psychopatologie dětí a adolescentů, psychologické diagnostiky dětí i dospělých, psychoterapie). Velký důraz je kladen na dovednosti psychologického výzkumu, zvláště fenoménů edukace, a na stáže jak ve školských poradenských zařízeních, tak v zařízeních zdravotnických (klinických).
Absolvent především ovládá na pokročilé úrovni základní metodologii výzkumné práce jako nástroj pro orientaci v pojmových a teoretických schématech psychologické práce. Ovládá metody psychologické práce (identifikace, diagnostika, intervence, terapie) s dětmi a adolescenty (individuální úroveň), se skupinami i s institucemi (např. práce s klimatem a etosem školy). Umí přiměřeně vstupovat do procesů výchovy, vyučování a učení, umí pracovat s učiteli a vychovateli. Ovládá hlavní metody nápravy dysfunkcí a poruch klientů (zejména dětí a mladistvých).

Cíl studia

Cílem studia je příprava absolventů na výkon profese psychologa s důrazem na oblast školství a výchovy a vzdělávání (školní psycholog, poradenský psycholog). Absolvent bude připraven i pro práci ve zdravotnických a speciálních zařízeních, především pro práci s dětmi a mládeží v celé šíři spektra (se vzdělávacími potížemi, vývojovými poruchami i osobnostními). V ostatních profesních specializacích získá základy, které mu umožní vstoupit do forem celoživotního (specializačního) vzdělávání v příslušné oblasti psychologické profese. Uplatnění tedy nalezne v širokém spektru institucí jako školní psycholog (zejména v souvislosti s očekávaným nárůstem školních poradenských pracovišť), poradenský psycholog, psycholog ve speciálních zařízeních (SPC, SVP, ústavy sociální péče, zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, dětské domovy, zařízení pro léčbu závislostí, azylová zařízení, zařízení sociálních služeb, úřady práce ad.). Akademicky orientovaní absolventi jsou připraveni pro vstup do doktorského studijního programu nejen pedagogické psychologie, ale i dalších programů na jiných VŠ.

Přijímací řízení

Aktuální informace k organizaci přijímacího řízení jsou k dispozici na www.pedf.cuni.cz – rubrika Pro uchazeče – podrubrika Podmínky přijímacího řízení pro rok…

Přijímací zkouška je jednokolová, Písemný test je tvořen 136 otázkami.
Přepočet bodů za správně zodpovězené otázky probíhá podle klíče:

bodový výsledek uchazeče/počet otázek testu * standardní stobodová stupnice ustanovená fakultou

Konkrétně řečeno tedy: počet bodů uchazeče/136 * 100

Za každou úspěšně zodpovězenou otázku je přidělen 1 bod. Test má 136 otázek. Po převedení výsledku uchazeče na stobodovou stupnici se jedna správná odpověď (1 bod hrubého skóru) rovná přibližně 0,75 bodu finálního výsledku (čistého skóru).

S dotazy na obsah studia se lze obracet na tajemnici katedry: PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. – [email protected]

Ukázka otázek z přijímacího testu pro navazující magiterské studium oboru Psychologie

1. Která činnost je nejlepším příkladem procesu omezeného daty (podle klasifikace D.A. Normana a D.G. Bobrowa) ?
a) monitorování zvonku u dveří
b) řízení auta
c) spánek
d) vyplňování tohoto testu
2. Která charakteristika nepatří mezi zdroje identifikace self-afektivity (invarianty) podle D. Sterna?
a) emočně specifické kvality pocitů
b) proprioceptivní feedback
c) soudržnost časové struktury
d) vnitřní zážitky aktivace
3. Která skupina teorií není používána k vysvětlení agresivního chování?
a) teorie vrozené agrese
b) teorie naučené agrese
c) teorie reaktivní agrese
d) teorie vynucené agrese
4. Který postup není příkladem obecně použitelné heuristiky?
a) analýza prostředků a cílů
b) postupování vpřed
c) postupování vzad
d) postupné zkoušení všech možností řešení
5. Které tvrzení o pláči novorozence je pravdivé?
a) Pláč novorozence je zpočátku nediferencovaný.
b) V pláči novorozence se kolem čtvrtého měsíce objevuje tzv. „falešný“ pláč.
c) Pláč novorozence odráží základní fysiologické stavy.
d) Pláč novorozence je projevem intencionality.
6. Které z následujících označení není charakteristikou sociálního konstruktivismu?
a) anti-mentalismus
b) anti-esencialismus
c) anti-realismus
d) anti-strukturalismus
7. Co z následujícího nepatří mezi metody zkoumání pozornosti?
a) tachiskop
b) číselný čtverec
c) škrtací test
d) hand test
8. Které tvrzení o modu psychické ekvivalence platí?
a) K integraci modu ekvivalence a pretend modu dochází zhruba ve 3. až 4. roce.
b) Modus psychické ekvivalence umožňuje rychlejší přemýšlení než pretendmodus.
c) Modus psychické ekvivalence zcela vymizí zpravidla po šestém roce.
d) Modus psychické ekvivalence představuje prvotní formu myšlení u dítěte.
9. Čím jsou representovány neurčité pojmy?
a) jádrovými vlastnostmi
b) prototypickými členy základní úrovně
c) prototypickými členy nadřazené úrovně
d) fuzzy schématy
10. Který z následujících výrazů odpovídá apelové funkci řeči?
a) signál
b) symptom
c) index
d) symbol
11. Jaký je rozdíl mezi pojmem chování a jednání?
a) Žádný, jsou to synonyma.
b) Pojem chování je širší, zahrnuje v sobě jednání.
c) Pojem jednání je širší, zahrnuje v sobě chování.
d) Chování jsou reflexivní reakce, jednání jsou naučené reakce.
12. Který z následujících výrazů není označením jednoho z třech druhů hodnot podle V. E. Frankla?
a) tvůrčí
b) prožitkové
c) duchovní
d) postojové
13. Která z následujících výzkumných metod a technik byla specificky vyvíjena v rámci sociální psychologie?
a) dotazník
b) rozhovor
c) pozorování
d) sociometrie
14. Kdo je autorem rozlišení na fluidní a krystalickou inteligencí?
a) R. Cattell
b) R. Sternberg
c) R. Amthauer
d) P. Guilford
15. Co určuje „magické“ číslo G.A. Millera?
a) Počet prvků, které jsme schopni v jednu chvíli udržet ve vědomí.
b) Počet základních lidských potřeb.
c) Počet základních lidských emocí.
d) Kapacitu dlouhodobé paměti.
16. Jaký je význam pojmu posilování?
a) Učení prostřednictvím odměn a trestů následujících po určitém chování člověka ze strany okolí.
b) Jakýkoliv způsob učení novým vzorcům chování v sociálních situacích.
c) Pozitivní reakce člověka na sociální situace, v nichž se nacházejí druzí lidé.
d) Učení prostřednictvím nápodoby druhých lidí, kteří jsou pro člověka vzorem.
17. Jaký je nejpřesnější význam slova interiorizace?
a) naučení
b) osvojení
c) zvnitřnění
d) spojení

Klíč správných odpovědí

1a, 2c, 3d, 4d, 5c, 6d, 7d, 8d, 9b, 10a, 11b, 12c, 13d, 14a, 15a, 16a, 17c